ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มสารนิเทศการคลัง

  1. จำนวนสื่อประเภท ถาม-ตอบ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นระบบในสื่อ FB สถานีข่าว กค.
  2. จำนวนยอดการติดตาม Facebook สถานีข่าว ก.คลัง ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563
  3. จำนวนการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการ เพิ่มทักษะ/ความรู้ด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร สป.กค. และ กค.
  4. จำนวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเผยแพร่ให้แก่บุคคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของ สป.กค. ผ่านกลุ่ม Line PR. Mof และกลุ่มไลน์กลุ่มสารนิเทศการคลัง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ info@mof.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL http://strategy.mof.go.th/opsplan/A_KPI.php?ID=11
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 มกราคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2556
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ตัวชี้วัดการดำเนินการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวน , ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เป็นไปตามเกณ์ชี้วัดของหน่วยงาน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มกราคม 2567