ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มสารนิเทศการคลัง

 1. จำนวนสื่อประเภท ถาม-ตอบ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นระบบในสื่อ FB สถานีข่าว กค.
 2. จำนวนยอดการติดตาม Facebook สถานีข่าว ก.คลัง ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563
 3. จำนวนการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการ เพิ่มทักษะ/ความรู้ด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร สป.กค. และ กค.
 4. จำนวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเผยแพร่ให้แก่บุคคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของ สป.กค. ผ่านกลุ่ม Line PR. Mof และกลุ่มไลน์กลุ่มสารนิเทศการคลัง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ info@mof.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • JSON
 • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://opsplan.mof.go.th/A_KPI.php?ID=11
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar default
  สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2567