Skip to content

ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง


fiscal-statistics

เบิกจ่าย

0 ชุดข้อมูล
strategy

แผนยุทธศาสตร์

12 ชุดข้อมูล
official-statistics

สถิติทางการ

12 ชุดข้อมูล
import

สินค้านำเข้า

5 ชุดข้อมูล