ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 1. การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 3. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
 4. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกระบวนการตามภารกิจ (หมวด 6 PMQA)
 5. ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายใน
 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สป.กค.
 7. ร้อยละความถูกต้องของการลงรับหนังสือในทะเบียนรับสำเร็จและถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 8. ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 9. จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่
 10. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับฝึกอบรม/สัมมนาไม่ต่ำว่า 2 หลักสูตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ gpr@mof.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • JSON
 • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://opsplan.mof.go.th/A_KPI.php?ID=10
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2556
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ตัวชี้วัดการดำเนินการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวน , ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เป็นไปตามเกณ์ชี้วัดของหน่วยงาน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 มิถุนายน 2567