ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต

  1. ระดับความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง
  2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการมอบโล่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของกระทรวงการคลัง
  3. จำนวนเรื่องที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางผ่านเว็ปไซต์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง
  4. ระดับความสำเร็จในการรายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเพื่อจัดส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.
  5. ร้อยละคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assesment : ITA)
  6. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ไม่ต่ำกว่า 2 หลักสูตรต่อปี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ acoc.mof@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL http://strategy.mof.go.th/opsplan/A_KPI.php?ID=9
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 มกราคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2556
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ตัวชี้วัดการดำเนินการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวน , ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เป็นไปตามเกณ์ชี้วัดของหน่วยงาน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มกราคม 2567