ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

  1. ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง
  3. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  4. ร้อยละของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. /หน่วยงานภายนอก /โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ mof-inaudit@mof.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL http://strategy.mof.go.th/opsplan/A_KPI.php?ID=7
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 มกราคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2556
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ตัวชี้วัดการดำเนินการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวน , ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เป็นไปตามเกณ์ชี้วัดของหน่วยงาน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มกราคม 2567