ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการวิเคราะห์อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 2. ร้อยละของอัตราว่างที่ยังไม่มีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
 3. ร้อยละของสำนวนเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานเพื่อพิจารณาในเรื่องการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้าง ก่อนนำเสนอให้ อ.ก.พ.กระทรวงการคลังพิจารณา
 4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
 5. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 6. ระดับความสำเร็จของการเพิ่มช่องทางในการตอบคำถามเกี่ยวกับงานตามภารกิจหลักของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 7. ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Webpage
 8. จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่มีการจัดทำเพิ่มเติม
 9. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมชี้แจง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ sippan.m@vayupak.net
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL http://strategy.mof.go.th/opsplan/A_KPI.php?ID=5
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 มกราคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2556
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ตัวชี้วัดการดำเนินการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวน , ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เป็นไปตามเกณ์ชี้วัดของหน่วยงาน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มกราคม 2567