ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งบประมาณของกระทรวงการคลังและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.)
 3. ระดับความสำเร็จการจัดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8
 4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 5. ระดับความสำเร็จของการนำระบบเทคโนโลยีดิจัทัล (Google Form) มาใช้ในการรับสมัครผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8
 6. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วเสร็จถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
 7. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้มีการเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในองค์กร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ mofplan@mof.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • JSON
 • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://opsplan.mof.go.th/A_KPI.php?ID=4
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar default
  สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2567