แผนยุทธศาสตร์กลุ่มสารนิเทศการคลัง

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานกลางด้านสารนิเทศของกระทรวงการคลังที่มุ่งเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นเชิงรุกและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน พันธกิจ 1. กำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสป.กค. และ กค. 2. พัฒนารูปแบบหรือวิธีการบริหารช่องทางการสื่อสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของ สป.กค. และ กค. 3. กำกับ ดูแล ประสานงาน ให้คำแนะนำ และบริการในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด กค. สื่อมวลชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. มุ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มีความรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ความร่วมมือกับสป.กค. และ กค. ในการดำเนินนโยบายต่างๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภท อื่นๆ ระบุ...
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ waraporn.so@vayupak.net
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา แผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://strategy.mof.go.th/opsplan/A_YUT.php?ID=11
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มกราคม 2567