แผนยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วิสัยทัศน์ ผลักดันระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พันธกิจ 1. ศึกษา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และประสานงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การจัดโครงสร้างส่วนราชการ และเสนอความเห็นในฐานะหน่วยงานกลาง 2. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนวัตกรรมอื่น 3. ศึกษา เสนอแนะ ประสาน เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลัง รวมถึงการบริหารจัดการระบบการวัดผลดำเนินงานของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง 4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง และรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลัง 5. ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงรูปแบบ กลไก วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 6. ส่งเสริม และพัฒนาความบุคลากรรู้เพื่อการพัฒนาระบบราชการ 7. บริหารจัดการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานภายในองค์กร 8. ประสานงานและปฏิบัติงานตามภารกิจหรือโครงการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยกระดับและพัฒนาระบบราชการภายในสำนักปลัดกระทรวงการคลัง 2 ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้ถูกต้อง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ thamaporn.r@vayupak.net
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
  • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://opsplan.mof.go.th/A_YUT.php?ID=10
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 มิถุนายน 2567