แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการคลังในการบูรณาการและขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงการคลัง พันธกิจ 1. ส่งเสริม คุ้มครอง สร้างค่านิยม ให้กับบุคลากรในสังกัดโปร่งใส มีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม 2. จัดทำและขับเคลื่อนแผนบูรณาการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ประสาน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล บูรณาการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เครือข่ายต่อต้านการทุจริต 2. การปลูกและปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 3. เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภท อื่นๆ ระบุ...
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ thanis.n@vayupak.net
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา แผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://strategy.mof.go.th/opsplan/A_YUT.php?ID=9
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มกราคม 2567