แผนยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม

วิสัยทัศน์ มุ่งสร้างความเป็นเลิศในด้านการตรวจสอบภายในสู่ความเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพและทันสมัย พันธกิจ 1. ตรวจสอบความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในครอบคลุมประเภทงานตรวจสอบภายใน ภายใต้หลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ 2. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูล 3. ประสานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ 4. พัฒนาทักษะความรู้ของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและสร้างเสริมองค์ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ prapaporn.c@vayupak.net
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา แผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
  • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://opsplan.mof.go.th/A_YUT.php?ID=13
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2567