แผนยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

วิสัยทัศน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง และมุ่งสู่ ความเป็นมาตรฐานสากลของการตรวจสอบภายใน พันธกิจ 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายในเพื่อ สนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการคลัง 2. การบริการให้ความเชื่อมั่นในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ด้วยกระบวนการตรวจสอบตาม มาตรฐานสากล อย่างเที่ยงธรรม 3. การบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน และการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชกา 4. การพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน โดยให้มีการฝึกอบรมบุคลากร ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาและบริหารงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ aumpa.k@vayupak.net
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา แผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
  • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://opsplan.mof.go.th/A_YUT.php?ID=13
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 มิถุนายน 2567