แผนยุทธศาสตร์สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

อธิบายวิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล พันธกิจ 1. จัดทำแผนงานและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. เสริมสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ sippan.m@vayupak.net
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา แผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • JSON
 • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://opsplan.mof.go.th/A_YUT.php?ID=5
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2563
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
  ข้อมูลอ้างอิง ใช่
  สร้างโดย Gravatar default
  สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 มิถุนายน 2567