แผนยุทธศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางก้าวนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ พันธกิจ 1. จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2. กำกับ ดูแล ประสานงาน และพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณด้านดิจิทัลของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวง 4. เป็นศูนย์รวมระบบดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงการคลัง 5. เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง ศูนย์การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงการคลัง 6. วางแผนและพัฒนาระบบดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวง ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ยกระดับการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง 2. ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4. บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 5. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภท อื่นๆ ระบุ...
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ pattira.r@vayupak.net
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา แผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://strategy.mof.go.th/opsplan/A_YUT.php?ID=2
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มกราคม 2567