Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ปีงบประมาณ numeric
หน่วยงาน numeric
ตัวชี้วัด text
รหัสตัวชี้วัด text
แผนปฏิบัติราชการ numeric
ประเด็นยุทธศาสตร์ numeric
มิติการประเมินผล numeric
เป้าประสงค์ text
น้ำหนัก (ร้อยละ) numeric
คำอธิบาย text
เกณฑ์การให้คะแนน1 numeric
คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1 text
เกณฑ์การให้คะแนน2 numeric
คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2 text
เกณฑ์การให้คะแนน 3 numeric
คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3 text
เกณฑ์การให้คะแนน 4 numeric
คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4 text
เกณฑ์การให้คะแนน5 numeric
คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5 text
เงื่อนไข text
หน่วยวัด text
เป้าหมายปีปัจจุบัน numeric
ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี text
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี text
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี text
วิธีการจัดเก็บข้อมูล text
สถานะตัวชี้วัด text
ผลไตรมาส 1 numeric
รายละเอียดไตรมาส 1 text
คะแนนไตรมาส 1 numeric
ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1 numeric
สถานะผลไตรมาส 1 text
ผลไตรมาส 2 numeric
รายละเอียดไตรมาส 2 text
คะแนนไตรมาส 2 numeric
ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2 numeric
สถานะผลไตรมาส 2 text
ผลไตรมาส 3 numeric
รายละเอียดไตรมาส 3 text
คะแนนไตรมาส 3 numeric
ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3 numeric
สถานะไตรมาส 3 text
ผลไตรมาส 4 numeric
รายละเอียดไตรมาส 4 text
คะแนนไตรมาส 4 numeric
ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4 numeric
สถานะผลไตรมาส 4 text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 3 พฤษภาคม 2565