• มูลค่าการนำเข้าสินค้า พิกัด 2 หลัก 35 total views 2 recent views

    รายได้มูลค่านำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ตามพิกัด 2 หลัก
    สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 18 มิถุนายน 2567
  • มูลค่าการนำเข้าสินค้า พิกัด 6 หลัก 16 total views 2 recent views

    รายได้มูลค่านำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ตามพิกัด 6 หลัก
    สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 18 มิถุนายน 2567
  • มูลค่าการนำเข้าสินค้า พิกัด 8 หลัก 22 total views 2 recent views

    รายได้มูลค่านำเข้าสินค้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ตามพิกัด 8 หลัก
    สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 18 มิถุนายน 2567
  • มูลค่าการนำเข้าสินค้า พิกัด 4 หลัก 52 total views 4 recent views

    รายได้มูลค่านำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ตามพิกัด 4 หลัก
    สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 18 มิถุนายน 2567