You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ผลการดำเนินงานกลุ่มสารนิเทศการคลังไตรมาส1-4

  1. สามารถเผยแพร่ได้จำนวน 14 ครั้ง
  2. ผู้ที่ติดตามเพจจำนวน 109,113 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
  3. 1) e-mof magazine จำนวน 30 ชิ้น 2) e-family จำนวน 12 ชิ้น 3) web จำนวน 42 ชิ้น 4) TV ภายใน จำนวน 3 ชิ้น 5) โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 7 ชิ้น 6) สื่ออินโฟกราฟิก โซเชียลมีเดีย จำนวน 10 ชิ้น 7) ภาพข่าวผู้บริหาร จำนวน 4 ชิ้น 8) ไวนิล สติ๊กเกอร์ จำนวน 9 ชิ้น9) สำนักอื่นๆ (ป้ายประตู / รณรงค์ / กิจกรรมสร้างสรรค์ / อื่นๆ) จำนวน 4 ชิ้น
  4. ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ info@mof.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา แผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
  • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://opsplan.mof.go.th/A_RES.php?ID=11&QT=2
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2556
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ตัวชี้วัดการดำเนินการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวน , ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เป็นไปตามเกณ์ชี้วัดของหน่วยงาน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มิถุนายน 2567