You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ผลการดำเนินงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ไตรมาส1-4

  1. นำเสนอแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้ผู้บริหารทราบ
  2. ดำเนินการเชื่อมโยงนโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมายการให้บริการของ สป.กค. ในระบบ e-Budgeting
  3. จัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาสัญจร
  4. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของ สป.กค. มี 7แผนงาน/โครงการ
  5. นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Google Form) ไปใช้ในการรับสมัครผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8
  6. สามารถดำเนินการลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการภายในระยะเวลา 10 นาที

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
* อีเมลผู้ติดต่อ mofplan@mof.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 3
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา แผนยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://opsplan.mof.go.th/A_RES.php?ID=4&QT=1
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 มกราคม 2565
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2556
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ตัวชี้วัดการดำเนินการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวน , ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เป็นไปตามเกณ์ชี้วัดของหน่วยงาน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar default
สร้างในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 มิถุนายน 2567