ข้อมูลหน่วยเบิกจ่ายส่วนราชการ

รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายในหน่วยงาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองระบบการคลังภาครัฐ: ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
* อีเมลผู้ติดต่อ gfmis1@cgd.go.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการปรับปรุงรายชื่อหน่วยเบิกจ่าย
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา https://newgfmisthai.gfmis.go.th/report/report-load-covid/
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • RDF
  • อื่นๆ
xlsx
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
กรมบัญชีกลาง
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย ckan_admin ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 2 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 ธันวาคม 2566